Eisen Sall, esou wann baal jiddereen do ass. Et geet esou "just" duer

Sall

Esou hued en mol ausgesinn
(virun der Renovatioun)